Address:
Dasmesh Darbar Sikh Temple
860 Oakhill Ave SE Salem, OR - 97302
Phone: 503-391-7031

E-Mail:
salemgurdwara@gmail.com